Wizy

Mały ruch graniczny

STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE
Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń. Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej. Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

 • posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata
 • nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.
 • Iphone

  Wyjazd poza strefę

  Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy cudzoziemiec posiada wizę i na jej podstawie przekroczył granicę.

  Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim określona jest w Uchwale Nr470 Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 r. "Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców"- zaznaczona na mapie), a także na teren wokół jednostek i obiektów wojskowych oraz związków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektów chronionych.

  Przy tym mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjątkiem obiektów inżynieryjnych, pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen bez konieczności posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego.

  Dowiedz się więcej

Mały ruch graniczny

Zezwolenie, uprawniające do Małego Ruchu Granicznego (MRG), stanowi podstawę do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na terenie Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od daty wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie, uprawniające do MRG, wystawia się na blankiecie wizowym, wizą natomiast nie jest. Zezwolenie wydane w ramach MRG uprawnia do odwiedzenia strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń za wyjątkiem pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen. O zezwolenie, uprawniające do Małego Ruchu Granicznego (MRG) mogą ubiegać się mieszkańcy:Miast: Elbląg, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Sopot; Powiatów: bartoszycki, braniewski, elbląski, gdański, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, malborski, mrągowski, nowodworski, olecki, olsztyński, pucki , węgorzewski.
Macbook

Wykaz przejść MRG

1.

Bezledy - Bagrationowsk

Drogowe

2.

Gołdap - Gusiew

Drogowe

3.

Grzechotki - Mamonowo II

Drogowe

4.

Gronowo - Mamonowo

Drogowe

5.

Braniewo - Mamonowo

Kolejowe

Wniosek wizowy RĘCZNY
Wniosek wizowy KOMPUTEROWY

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • paszport ważny min. 2 lata (dodatkowo powinien posiadać min. 2 wolne strony obok siebie, celem wklejenia zezwolenia)
 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, na białym tle, bez okularów.wniosek MRG wypełniony drukowanymi literami i tylko czarnym długopisem (wniosek wypełniamy razem z klientem w biurze lub można go pobrać z zakładki "wnioski i druki")
 • potwierdzenia zameldowania na terenie strefy w ramach Umowy o małym ruchu granicznym nie krócej niż 3 lata (jeśli dowód osobisty jest starszy niż 3 lata i ukazano w nim pełny adres zamieszkania zgodny z faktycznym adresem stałego zameldowania, zaświadczenie takie nie jest wymagane. wystarczy skan / ksero dowodu osobistego).
 • Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat.
Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami tel. 602 344 989