Tryb wydania wiz 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY:

1.Wniosek wizowy: Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować go i podpisać (w wyjątkowych przypadkach wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem), a także przykleić zdjęcie (wymiary – 35 x 45 mm, na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe).

 

2. Paszport (oryginał): Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.

3.Ubezpieczenie zdrowotne: Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą musi: zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca; być ważna na terytorium Republiki Białoruś; być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy; mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro. Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

DOKUMENTY DO UZYSKANIU WIZ:

I. wiza prywatna

II. Wiza służbowa (biznes/sport/nauka/kultura).

III. Wiza turystyczna. 

IV.Wiza tranzytowa 

Ubiegający się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do przedłożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś. Dokumenty w celu otrzymania wizy należy składać z zasady nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem, odpis aktu urodzenia (odpis zupełny).

 

Terminy rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 10 dni roboczych

W trybie ekspresowym – do 2 dni roboczych* *

 — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula. Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.